KHÁI NIỆM KIỂM ĐỊNH - GIÁM ĐỊNH - CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC

Khái niệm về hoạt động Kiểm định - Giám định - Chứng nhận sự phù hợp - Chứng nhận an toàn chịu lực ( Số 03/2011/TT-BXD )

1) Kiểm định chất lượng công trình xây dựng ( viết tắt là: KIỂM ĐỊNH )

Là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

2) Giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực ( viết tắt là: GIÁM ĐỊNH )

Là hoạt động kiểm định do cơ quan quản lý Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện hoặc trưng cầu, yêu cầu thực hiện

3) Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng ( viết tắt là: CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP )

Là việc đánh giá, xác định chất lượng công trình xây dựng hoặc hạng mục, bộ phận công trình xây dựng phù hợp với thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho công trình xây dựng.

4) Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng ( viết tắt là: CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC )

Là việc chứng nhận chất lượng phù hợp theo nội dung an toàn chịu lực